لوازم یدکی پژولوازم یدکی ولوولوازم یدکی ولوو

شماره حساب بانکی

شماره حساب بانک به نام مهدی پارسا جهت واریز سفارش‌های مربوط به خودروهای سبک

شماره حساب بانک ملت: 5720625452
شماره کارت ملت: 6104-3378-2281-6425
شماره شبا: IR840120020000005720625452
شماره حساب بانک به نام محمدرضا پارسا جهت واریز سفارش‌های مربوط به خودروهای سنگین

شماره حساب بانک ملت: 4872401025
شماره کارت ملت: 6104-3379-8572-1792
شماره شبا: IR3401200020000004872401025